Category Archives: Advertising

4 VIRAL VIDEO LẤY CẢM HỨNG TỪ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC

Đúng với cái tên của nó “Viral”, những video dưới hình thức này có tính lan truyền lớn, mức độ phổ biến phụ thuộc vào hành động chia sẻ của người dùng thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội Sự thành công của Viral Video chủ yếu phụ thuộc vào cách xây […]